GDPR

Při objednávce služeb na tomto webu udělujete současně souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji (GDPR), které jsou platné od 25. 5. 2018.

Tento souhlas je platný pro provozovatele webu:
RNDr. Alena Bratková, Rybárna 29, Dolní Kounice, IČO: 657 85 185

Osobní údaje jsou poskytovány v následujícím rozsahu a pouze pro uvedené účely:

1 - Jméno a příjmení u soukromých osob pro vystavení příjmového dokladu a daňovou evidenci
a obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla u firem pro případ, je platba uskutečněna prostřednictvím faktury. Tyto údaje slouží  zpracování účetnictví a je nutné je podle zákona uchovávát po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven.
Účetní doklady nejsou uchovávány dohromady s vašimi dalšími osobními údaji.

2 - Křestní jméno, datum, místo a čas narození - vaše, případně i dalších osob, kterých se bude požadovaná služba týkat.
Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vypracování horoskopu. Bez těchto údajů není možné si službu objednat!
Současně s tím  souhlasíte s jejich archivací. To umožňuje v budoucnu službu kdykoliv rozšířit nebo doplnit nebo v budoucnu konzultovat své záležitosti i telefonicky.
Svůj souhlas
s archivací můžete kdykoliv odvolat a vaše data budou nenávratně smazána. V tom případě pokud se v budoucnu rozhodnete pro nějakou formu pokračování služby, zaplatíte kromě částku za služby  i částku za opětovnou přípravu podkladů, které jsou pro službu nezbytné a to ve výši 100 Kč nebo částku vyšší podle počtu zpracovaných údajů.
Pokud požádáte i o  vymazání písemných souborů (zpracovaných horoskopů),  nebude možné v budoucnu správně navázat na předchozí výklad, protože astrolog nezná další souvislosti.

4 - Kontaktní telefon, emailová, případně i fyzická adresa, pokud jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Emailová adresa může být využita i pro sdělení novinek ohledně nabízených služeb a kurzů. Tento souhlas můžete kdykoliv později odvolat.

5 -  Způsob zabezpečení: Výše uvedená data jsou uložena na jediném počítači, který je uložen v uzamykatelné pracovně v osobním domě majitelky a není přístupný dalším osobám. Je chráněný hesly i antivirovým programem.  Soubory jsou zaheslovány. Žádné z uvedených údajů nejsou předávány dalším osobám.

--------------

Osobní údaje, které je nutno zaznamenat pro posouzení zdravotního stavu, výběr homeopatického léku a případné další konzultace o zdravotním stavu, nejsou součástí tohoto svolení, protože nejsou přístupny žádným dalším osobám  podobně jako údaje, které jsou sdělovány u lékařů, advokátů apod.  Jsou chráněny následujícími zákony:

  • Úmluva o lidských právech a biomedicíně

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (§ 12, § 21).